5,990,000 ريال
سالانه
10GB
10000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه
1,990,000 ريال
سالانه
1GB
1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
2,990,000 ريال
سالانه
2GB
2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت ترافیک ماهانه
3,990,000 ريال
سالانه
4GB
4000 مگابایت فضا / 40000 مگابایت ترافیک ماهانه