2,990,000 ريال
سالانه
Plan A
1000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه
8,990,000 ريال
سالانه
Plan Pro
10000 مگابایت فضا / 1000000 مگابایت ترافیک ماهانه