8,990,000 ريال
سالانه
10GB
10000 مگابایت فضا / 1000000 مگابایت ترافیک ماهانه
2,990,000 ريال
سالانه
1GB
1000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه