1,990,000 ريال
سالانه
Plan A
1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
2,990,000 ريال
سالانه
Plan B
2000 مگابایت فضا / 2000 مگابایت ترافیک ماهانه
3,990,000 ريال
سالانه
Plan C
8000 مگابایت فضا / 4000 مگابایت ترافیک ماهانه
5,990,000 ريال
سالانه
Plan D
32000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه