5,990,000 ريال
سالانه
10GB
32000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
1,990,000 ريال
سالانه
1GB
1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
2,990,000 ريال
سالانه
2GB
2000 مگابایت فضا / 2000 مگابایت ترافیک ماهانه
3,990,000 ريال
سالانه
4GB
8000 مگابایت فضا / 4000 مگابایت ترافیک ماهانه